GRUSR by WNC Romania
24 februarie 2018
Autori Postari semnate deAdministrator

Administrator

159 POSTARI 0 COMENTARII

0 298

 

Doamna avocat se tot prezintă prin instanțele patriei fără să facă dovada înscrierii clientului său generos în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor.

Prin Sentința civilă nr. 6346/23.05.17 pronunțată de către Judecătoria Sectorului 3 București, având ca obiect Ordonanță Președințială, hotărâre executorie!, s-a statuat că „potrivit Registrului special - Partea A - Asociații al Judecătoriei Sectorului 1 București, președinte al Asociației UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA este Laurențiu Ulici, iar vicepreședinte figurează Eugen Uricaru.” În Sentința Civilă nr.5429/2017 din 05.07.2017 a Judecătoriei Sectorului 1 București, sentință executorie!, se concluzionează: „Referitor la excepția calității de reprezentant a lui Nicolae Manolescu instanța constată întradevăr, prin intermediul Registrului de asociații și fundații, faptul că, calitatea de președinte a USR este deținută de o altă persoană”. Astfel, pretinsul președinte USR, Nicolae Manolescu Apolzan, nefiind înscris în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor și nefiind ales de o Adunare Generală a USR, nu are calitatea de a investi instanța ca reprezentant legal al USR!

La data de 07.01.2017 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a membrilor USR prin care au fost alese democratic noile organe de conducere. Astfel, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare nr.8/07.01.2017 au fost aleși: Președinte USR - Cristian Teodorescu, Vicepreședinți USR- Dan Mircea Cipariu și Florin Iaru. În prezent, efectele actelor și hotărârilor noii conduceri a USR aleasă de Adunarea Generală Ordinară a USR din 07.01.2017 nu au fost infirmate, invalidate sau anulate de nicio instanță de judecată prin hotărâri definitive sau executorii!

Susținerea făcută de pretinsa conducere a USR conform căreia USR a fost înființată prin decretul comunist nr.267/1949 induce în eroare instanțele de judecată și este și ilegală, și imorală! „Decretul nr. 267/1949” nu este un decret de înființare a Uniunii Scriitorilor din România, deci de naștere a persoanei juridice. Invoc, în acest sens, autoritatea de lucru judecat anterior a Deciziei nr.1118 din 31 Martie 2000 a CURTII SUPREME DE JUSTITIE pronuntata in dosarul civil nr. 3330/1999 - IREVOCABILĂ, care la fila 3 face referire la toate uniunile din România - foste organizatii obștești dizolvate de drept de art. 9 din Decret -Lege 27/1990!

Decretul–lege 27/1990 nu consacră și nu protejează în mod expres regimul juridic al „Uniunii Scriitorilor din România” și nu poate acorda personalitate juridică în temeiul propriei declarații. Acest decret, în fapt și drept, este o normă juridică de abrogare expres-indirectă a tuturor decretelor cripto-comuniste pentru subiecții de la art. 1, respectiv scriitori, artiști plastici, ziariști etc., prin formula clasică din dreptul civil, „Pe data prezentului decret se abrogă orice dispoziții contrare”. Totodată, acest act normativ a fost emis de legiuitor, cu scopul evident și de statut de recomandare privind asocierea liberă a creatorilor într-un regim democratic. La art. I din Decret-lege 27/1990, se precizează că scriitorii, artiștii plastici se pot asocia în organizații profesionale cu personalitate juridică potrivit prevederilor legale în vigoare. Or precizarea „se pot asocia“ nu este o sintagmă sau denumire așa cum este sintagma “ Uniunea Scriitorilor din România“, denumire care nu se regăsește, expresis verbis, nici în Decretul caduc 267/1949. Odată cu apariția Decretului 27/1990, modul de autorizare a așaziselor “înființări” a suferit fundamentale și semnificative modificări legislative, în sensul că prin apariția Decretului Lege 27/1990 uniunile de creatori aveau obligația legală de a se organiza potrivit prevederilor legale în vigoare, ceea ce Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România nu a făcut!

Felix Mihai Badea

Articol prelat din ziarul Evenimentul Zilei

1 464

Foarte instructiv este dreptul la replică al avocatei USR-Manolescu, publicat în „Cotidianul” din 30 aprilie 2017, în special pentru paragraful:

„Uniunea Scriitorilor nu este o asociație între particulari, deoarece este înființată printr-un act de putere publică și nu printr-un contract de asociere și urmărește un interes public.”
s-o luăm metodic:
1. dacă US nu este o asociație între particulari, nu putem deduce decît că este o asociere de persoane juridice (că alte persoane decît fizice și juridice nu există);
2. cum scriitorii nu sînt persoane juridice, sînt obligat să înțeleg că nu la scriitori se referă d-na avocată;
3. nu-mi rămîne decît să cred că se referă la asociațiile din teritoriu - ceea ce este, flagrant, eronat, nu numai pentru că statutul US le retrogradează la rang de filiale, cît, mai ales, pentru că filialele nu au și n-au avut niciodată personalitate juridică, adică le lipsește tocmai calitatea pe care d-na avocat o invocă drept argument;
4. este evident că US nu s-a înființat printr-un act de asociere al unor persoane fizice, cum pretinde d-na avocat, căci asta ar fi presupus ca asociațiile din teritoriu, constituite ca persoane juridice, să decidă că se asociază și nasc US; or procesul a fost taman invers - US, mărindu-și numărul de membri, și-a descentralizat parțial activitățile, înființînd filiale pe care le-a numit asociații, fără însă a le acorda și necesara personalitate juridică;
5. în cazul ăsta, sigur că US nu poate fi continuatoare a Societății Scriitorilor, pentru că aceea se înființase ca asociere de persoane fizice;
6. sigur că avem de a face cu un act de putere publică, cîtă vreme Decretul din 1949 legiferează menționata continuitate; ba chiar un act abuziv de putere, similar naționalizării, de pildă, căci ia proprietatea unor persoane fizice și o trece în proprietatea unei persoane juridice (proces identic cu transformarea unei „întovărășiri” agricole de prin anii 50 în GAS și apoi CAP);
7. mai avan, actul de putere publică se traduce, de fapt, prin obligarea scriitorilor să facă parte din US, ceea ce intră în contradicție cu dreptul elementar de asociere garantat pînă și de Constituția RPR, respectiv RSR, la care face referire d-na avocată; consecințele se văd și-n zilele noastre - statul nu te recunoaște drept scriitor decît dacă faci parte din organizația oficială (noroc că publicul nu ține seamă de pretențiile normative ale statului!);
8. și, pentru că nu era destul, apare sintagma „interes public”, căreia d-na avocat ar trebui să-i asocieze un înțeles, dacă se poate conform contextului politico-social la care face referință; căci, la vreme cu pricina, interesul public era controlul asupra libertății de creație, așa cum, de altfel, rezultă din toate documentele de partid și de stat ale perioadei respective, ce menționează explicit și invariabil uniunile „de creație”, niciodată „de creatori” (valabil pentru toate categoriile: scriitori, artiști plastici, compozitori/muzicieni, cineaști, fotografi);
9. în concluzie, în paragraful cu pricina, d-na avocat a avut bunăvoința să condenseze întreaga ideologie a US-Manolescu, ca să nu-și mai închipuie cineva că ar exista vreo speranță de reformă în actuala formulă păstorită de echipa d-lui Manolescu.

DINU ADAM

0 602

Am preluat, pe grusr.org, un articol al lui Horia Muntenuș, apărut pe blogul acestuia:

I

Pe site-ul publicației ,,Cotidianul”, din 30 aprilie 2017, reprezentatul convențional al Uniunii Scriitorilor din România, avocat Corina Ruxandra Popescu, într-un drept la replică,  ,,Precizări din partea Uniunii Scriitorilor din România” http://www.cotidianul.ro/precizari-din-partea-uniunii-scriitorilor-din-romania-300106/ reafirmă, nu doar cu nonșalanță, dar și cu cinism, cu aroganța specifică propagandiștilor bolșevici ai deceniului 5 din secolul trecut, că ,,Uniunea Scriitorilor nu este o asociație între particulari, deoarece este înființată printr-un act de putere publică și nu printr-un contract de asociere și urmărește un interes public”. Doamna avocat Corina Ruxandra Popescu susținând că Uniunea Scriitorilor din România funcționează legal prin suficiența fondării acestei societăți prin actul de putere publică (reprezentată de Puterea Bolșevică) Decretul 267/1949 emis de Prezidiul Marii Adunări Naționale al Republicii Populare Române.

MARIN MINCU:
,,EXTRACȚIA MAFIOTICĂ NICOLAE MANOLESCU”

Fără rușine, fără regrete, cu zâmbetul diabolic împrumutat de la gardienii ucigași ai acelor vremuri, Nicolae Manolescu, în anul 2013, a statuat acel decret bolșevic ca bază teoretică fondatoare a Uniunii Scriitorilor din România de azi. Numai că Nicolae Manolescu & Clica, reprezentați în instanțele de judecată de precizata avocată Corina Ruxandra Popescu, ignoră Statul de Drept al zilelor noastre și Noua Constituție care o abrogă pe cea a Republicii Socialiste România, care o înlocuia pe cea a Republicii Populare Române.
Prin răsturnarea regimului comunist la 1989, Decretul 267/1949 a devenit caduc. Decretul nr. 267/1949 nu constituie, în România democrată de azi, un act normativ. Cu alte cuvinte, prin art. 154 alin. 1 din Constituția din 1991, un act normativ anterior acestei Constituții și-a încetat, începând cu 1991, efectele. Uniunea Scriitorilor din România, legitimată prin Decretul 267/1949, este în afara Legii. 

După emiterea Decretului-Lege 27/1990, uniunile de creatori aveau obligația de a se înființa și de a se înregistra potrivit prevederilor legale în vigoare. Ceea ce U.S.R. nu a facut, consecința fiind că, în prezent, nu are personalitate juridică, astfel încât U.S.R. este în afara legii.

Precizata avocată  Corina Ruxandra Popescu susține ceea ce susține și Statutul U.S.R. din 2013: că Uniunea Scriitorilor din România este succesoarea Societății Scriitorilor Români. Însă acea societate a fost, la 1949, dizolvată politic, tocmai fiindcă ea fusese înființată, la 1909, printr-un contract de asociere între particulari, fiind înlocuită cu surogatul Uniunii Scriitorilor din România prin decret bolșevic - act de putere publică, așa cum susține precizata avocată, dar act de putere publică a unui stat totalitar. Ca atare, Uniunea Scriitorilor din România nu este succesoarea Societății Scriitorilor Români și, prin urmare, U.S.R. este în afara Legii.

Precizata avocată Corina Ruxandra Popescu sugerează că Uniunea Scriitorilor din România este un Ordin al unei profesii liberale. Ceea ce este un fals, deoarece nu are acte care să dovedească acest lucru. Uniunea Scriitorilor din România nu figurează în catalogul Asociațiilor profesiilor liberale așa cum sunt, de pildă, asociațiile: Ordinul Arhitecților din România; Camera Auditorilor Financiari din România; Uniunea Națională a Barourilor din România; Camera Consultanților Fiscali; Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România-CECCAR; Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR; Colegiul Farmaciștilor din România; Uniunea Națională a Notarilor Publici din România; Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România; Colegiul Național al Asistenților Sociali; Asociația Consultanților în Management din România - AMCOR; Corpul Experților Tehnici din România - CETR; Colegiul Medicilor Veterinari din România.

Precizăm, aici, că fiecare asociație cu profesie liberală recunoscută funcționează și își desfășoară activitatea în baza unei Legi de exercitare a respectivei profesii. Ori, nu există o Lege care să reglementeze exercitarea profesiei liberale de scriitor. Prin urmare, această inducere în eroare a opiniei publice și a instanțelor de judecată (USR are, în momentul de față, peste 50 de procese pe rol, dintre care, reprezentată de către precizata avocată Corina Ruxandra Popescu, a pierdut, deja, două) este menită să atragă pentru U.S.R. un statut special, deasupra Legii, un statut de struțo-cămilă proletcultistă în vremuri democratice, adică și boșevică dar și liberală. Conform Constituției actuale, însă, nimeni nu poate fi mai presus de Lege. Astfel că, prin invocațiile precizatei avocate Corina Ruxandra Popescu, U.S.R. este în afara Legii. 

Entitatea Uniunea Scriitorilor din România a fost înființată ca act de bucurie a victoriei marxism-leninismului, într-un deceniu dramatic, deceniu în care teroarea bolșevică extermina oameni, executa oameni prin împușcare, spânzurare, foamete, detenție, lagăre de sclavie și de tortură - mase de oameni.

Entitatea Uniunea Scriitorilor din România este o reminiscență organizatorică a aparatului de conducere și de castă a Partidului Comunist, entitate care parazitează economia statului democrat de azi. Această entitate vrea să se legitimeze ca asociație a profesiei liberale, deși a fost înființată de Partidul Comunist, unic și totalitar. Societatea Scriitorilor Români, înființată la 1909, ca un sindicat de breaslă, în virtutea Legii liberei asocieri între persoane particulare (Legea 21/1924) a fost desființată în 1949, sub amenințarea pistoalelor bolșevice și sub ocupația țării de tancurile sovietice.

Dacă Uniunea Scriitorilor din România ar fi fost o organizație de drept public, nu ar fi trebuit și nu ar fi fost necesar să se înscrie în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Și totuși a făcut-o. Scopul înscrierii ei ca asociație sub denumirea Uniunea Scriitorilor din România (înregistrată în Registrul Special al Judecătoriei Sectorului 1 București la poziția 27/05. 05. 2005) fiind acela de a se sustrage de la declararea impozitului pe profit, prezentându-se în fața autorităților și terțelor persoane fizice sau juridice ca fiind asociație înregistrată cu statut non-profit, ceea ce este de o gravitate extremă, pentru că veniturile imense ale acestei structuri provin din activități de comerț, din subînchirieri și din sugativarea unor sume imense de bani publici. Pe lângă aceasta, conducătorii acestui grup infracțional organizat, nu au înscris asociația în Registrul persoanelor juridice, pentru a se sustrage răspunderii civile și penale cu privire la faptele lor deosebit de periculoase, chiar și pentru proprii săi membri.
Prejudiciind o persoană juridică sau fizică, persoana prejudiciată nu se poate îndrepta asupra lui Laurențiu Ulici, care figurează, și în anul 2017, ca președinte al Asociației Uniunii Scriitorilor din România (înregistrată în dosarul numărul 16099/299/2013, așa cum reiese din Certificatul de grefă, eliberat la data de 27 04 2017), fiindcă Laurențiu Ulici este mort încă din 16 noiembrie 2000. Și atunci, prejudiciații se vor putea îndrepta, pentru recuperarea pagubelor, către toți cei 2700 de membri ai Uniunii.

În mod evident, tocmai din susținerile publice ale reprezentatului convențional al U.S.R., avocat Corina Ruxandra Popescu, susțineri publicate în ,,Cotidianul” (postate pe 30 aprilie 2017 pe site-ul cotidianul.ro) se desprind două lucruri deosebit de îngrijorătoare pentru toți cei 2700 membri ai U.S.R.:
1. că U.S.R. nu este o asociație între particulari și nu este legată printr-un contract de asociere - dar conform art. 1, aliniat 2 din Legea 8/2006 (formă publicată în Monitorul Oficial nr. 767/30 septembrie 2016), uniunile sunt definite ca fiind persoane juridice române de Drept privat fără scop patrimonial. Este de la sine înțeles că aceste persoane juridice nu pot fi înființate decât de către Instanțele civile, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul U.S.R.
2. organele de conducere ale acestei structuri, de tip mafiot, neavând răspundere civilă și penală, întrucât nu sunt înregistrate în nici un registru public al persoanelor juridice, și neexistând un contract de asociere (așa cum garantează precizata doamnă avocat Corina Ruxandra Popescu), între așa-zișii reprezentanți și cei 2700 membri, în orice moment ilegalitățile și pagubele pricinuite de către această organizație vor putea fi recuperate de la proprii ei membri (2700).
Nu este exclus ca acești membri, într-un număr atât de mare, să suporte prejudiciile prin plata salariilor luate sub formă de indemnizații de conducere, așa cum este cazul indemnizației domnului deputat, așa zis prim-vicepreședinte al U.S.R, Varujan Vosganian, în valoare de 12 498 lei, lunar (încasate cu totul ilegal, pentru această funcție, pe care nu o regăsim în Certificatul de grefă eliberat la data 27. 04. 2017 de către Biroul de persoane juridice de la Judecătoria Sectorului 1 București - funcția de prim vicepreședinte ne-figurând în Registrul special, până la data prezentului articol.

Gravitatea extremă a fenomenului acestui Grup infracțional organizat este că, prin înregistrarea ANUC, în mod cu totul ilegal, liderii Grupului l-au convins pe președintele Camerei Deputaților, Valer Dorneanu, și pe președintele Senatului României, Alexandru Athanasiu, să adopte în Camera Deputaților, în ședința din 25 februarie 2002, Legea nr. 118/2002 privind instituirea Indemnizației de Merit. Această asociație ANUC, are rolul de a nominaliza personalități din domeniul Culturii, nominalizări făcute în mod cu totul ilegal, dar discreționar, de către așa-zișii președinți, care nu pot fi trași la răspundere civilă și nici penală, întrucât nici unul dintre aceștia nu se regăsește în Registrul persoanelor juridice în calitate de reprezentant legal.

Îl citez pe poetul Adrian Suciu, care a publicat LISTA MEMBRILOR U.S.R. BENEFICIARI ai INDEMNIZAȚIILOR DE MERIT și care scria pe 27 martie anul acesta (2017):
                     ,,Unul dintre secretele cele mai bine păzite ale scriitorimii române: lista scriitorilor care primesc de la bugetul de stat, la care cotizează fraierii, cîte 4000 lei/ lună, pe motiv că sînt scriitori șmecheri, adică au ”indemnizație de merit”, adică au niște merite culturale așa de mari încît fraierii trebuie să le plătească fiecăruia dintre ei această sumă în semn de veșnică recunoștință. Lista e incompletă, între timp au apărut nume noi, printre care nevestele lui Nicolae Manolescu și Nicolae Prelipceanu și multe alte pile și relații! În principiu, nimic în neregulă cu indemnizațiile de merit! Doar că, printre creatorii autentici care se găsesc pe listă, veți găsi și lista nesfîrșită a lingăilor și pilelor lui Nicolae Manolescu. Turcul, adică fraierii care plătesc impozite, plătește!”

LISTA MEMBRILOR USR CARE BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAȚII DE MERIT

1. Constantin ABĂLUȚĂ
2. Gabriela ADAMEȘTEANU
3. Ștefan AGOPIAN
4. Radu F. ALEXANDRU
5. Lucian ALEXIU
6. Corneliu ANTONIU
7. Adriana BABEȚI
8. George BĂLĂIȚĂ
9. Ion Dodu BĂLAN
10. Adriana BITTEL
11. Ion BRAD
12. Emil BRUMARU
13. Aurel BUICIUC
14. Leo BUTNARU
15. Alexandru CĂLINESCU
16. Mihai CANTUNIARI
17. Radu CÂRNECI
18. Doina CETEA
19. Gabriel CHIFU
20. Petru CIMPOEȘU
21. Ioan Radu CIOBANU
22. Theodor Constantin CIOBANU
23. Barbu CIOCULESCU
24. Alexandru CISTELECAN
25. Ilie CONSTANTIN
26. Radu COSAȘU
27. Victor CRĂCIUN
28. Dan CRISTEA
29. Vasile DAN
30. Nichita DANILOV
31. Iuliu DAVID
32. Gabriel DIMISIANU
33. Alexandru DOBRESCU
34. Gellu DORIAN
35. Marian DRĂGHICI
36. Alexandru ECOVOIU
37. FERENCZES Istvan
38. Dinu FLĂMÂND
39. GALFALVY Zsolt
40. Ovidiu GENARU
41. Ion GHEORGHE
42. Niculae GHERAN
43. Alecu Ivan GHILIA
44. Micaela GHIȚESCU
45. Paul GOMA
46. Gheorghe GRIGURCU
47. Ioan GROȘAN
48. HAJDU Victor
49. Dumitru HÂNCU
50. Ioan HOLBAN
51. Bedros HORASANGIAN
52. Ion HOREA
53. Mircea Radu IACOBAN
54. Nicolae ILIESCU
55. Ioan IOVAN
56. Mihail ISPIRESCU
57. Gheorghe ISTRATE
58. Nora IUGA
59. KANIADI Alexandru
60. KANTOR Ludovic
61. KIRALY Laslo
62. Gabriel LIICEANU
63. Toma George MAIORESCU
64. Ileana MĂLĂNCIOIU
65. Norman MANEA
66. Angela MARINESCU
67. MARKO Bela
68. Mircea MARTIN
69. Sorin MĂRCULESCU
70. Mircea MIHĂIEȘ
71. Alexandru MIRAN
72. Ion MIRCEA
73. Ioan MOLDOVAN
74. Ion MUREȘAN
75. Bujor NEDELCOVICI
76. Eugen NEGRICI
77. Darie NOVĂCEANU
78. Andrei OIȘTEANU
79. Nicolae OPREA
80. Mircea OPRIȚA
81. Ecaterina OPROIU
82. Aurel PANTEA
83. Dora PAVEL
84. Irina PETRAȘ
85. Marta PETREU
86. Andrei PLEȘU
87. Adrian POPESCU
88. Nicolae PRELIPCEANU
89. Mircea IONESCU QUINTUS
90. Valeriu RÂPEANU
91. Aurel RĂU
92. Radu Sergiu RUBA
93. Dinu SĂRARU
94. Gheorghe SCHWARTZ
95. Miron SCOROBETE
96. Cristian SIMIONESCU
97. Cassian Maria SPIRIDON
98. Dan STANCA
99. Liviu Ioan STOICIU
100. Arcadie SUCEVEANU
101. SZILAGYI Istvan
102. Tudora ȘANDRU MEHEDINȚI
103. Mihai ȘORA
104. Alex ȘTEFĂNESCU
105. Mariana ȘTEFĂNESCU
106. Virgil TĂNASE
107. Dan TĂRCHILĂ
108. Dorin TUDORAN
109. Dumitru ȚEPENEAG
110. Cornel UNGUREANU
111. Doina URICARIU
112. Ion VARTIC
113. Theodor VÂRGOLICI
114. Ion VIANU
115. Vasile VLAD
116. Ileana VULPESCU
117. Ioachim WITTSTOK
118. Mihai ZAMFIR
119. Horia ZILIERU

În plus, în 2016, Clica a reușit, nu știm cum, să determine Parlamentul să elaboreze o lege specială, Legea 8/2006, absolut neconstituțională, prin care se oferă, din Bugetul consolidat al Statului, indemnizații de 50% din valoarea fiecărei pensii a membrilor U.S.R. pensionari. În Lege nu se precizează limita sumei exprimate de acest procent, astfel încât se poate presupune că se încasează sume imense sub formă de indemnizații de către pensionarii de lux. Din 1996, data elaborării Legii 8/2006 și până astăzi au fost primiți în U.S.R. impresionant de mulți membri, majoritatea pensionari sau aproape de pragul pensionării la data primirii lor în Uniune. Azi, sunt aproximativ (nici Clica nu deține o cifră exactă, paradoxal) 2700 de membri ai Uniunii Scriitorilor din România, peste 70% dintre ei fiind pensionari.  Sume exorbitante din Bugetul Statului se duc pentru acoperirea indemnizațiilor acestora, în fiecare an. Indemnizații care răsplătesc nu doar maculatura și mâzgăliturile sau grafomania majorității beneficiarilor, dar și voturile lor pentru susținerea Clicii care conduce Grupul infracțional.

S-a ajuns până acolo încât s-a întocmit o listă cu semnături din partea membrilor U.S.R. pentru a sluji în Instanță în procesul care privește legalitatea statutului Uniunii Scriitorilor. Astfel,lista a fost alcătuită pentru a exercita dreptul forței împotriva forței dreptului, pentru a pune presiune pe Instanța Judecătorească - membrii Uniunii Scriitorilor din România fiind chemați de către conducerea U.S.R. să semneze lista în calitate de amicus curiae (prieteni ai Curții), un fapt inedit, importat, pentru prima oară, în terminologia și practica instanțelor române, din Dreptul anglo-saxon.
Numai că Instanța nu îi mai poate acredita juridic, nu poate decât să constate că U.S.R. nu are acte doveditoare care să ateste că ea există și funcționează legal în statul democrat de după 1989.

Pe de altă parte, prin plata indemnizațiilor de pensionari, prin sugativarea iresponsabilă a banului public, cei 70% dintre membri pensionari sunt, în calitate de beneficiari ai indemnizațiilor, unele uriașe, direct interesați, astfel, să susțină interesele, absurditățile și ilegalitățile clicii conducătoare. Este aberant. Cu atât mai mult cu cât nicăieri în lume nu există astfel de situații. Nicăieri în lume nu se regăsește o astfel de lege a indemnizației de pensionar pentru pensionarii scriitori. Din păcate, din fondurile publice, banii nu sunt destinați sprijinului real acordat creației, ci răsplătirii suplimentare a bolșevicilor și complicilor lor.

O rețea de tip mafiot stăpânește și ordonează lucrurile în Cultura română de azi, încât regretatul Marin Mincu afirma: “Extracţia mafiotică Nicolae Manolescu.”

                    În U.S.R. sunt mulți scriitori notabili, mulți scriitori de valoare, așa după cum au fost și înainte de 1989. Majoritatea lor au însă prestigiul întunecat de ambițiile totalitare ale Clicii

Promovarea reală a scriitorilor este total absentă. De pildă, de aproape douăzeci de ani, Clica a impus un singur personaj pentru candidatura la Premiul Nobel, cheltuindu-se cu această campanie nereușită, în mod nejustificat și iresponsabil, sume fabuloase.

Majoritatea scriitorilor au fost mințiți în legătură cu situația reală a Uniunii din care fac parte. Mulți dintre ei privesc cu teamă înspre vârful ierarhiei stabilite de Clică. Autarhia, care domnește în această organizație condusă de ilegaliști și de făptuitori, e cancerul Culturii române actuale. Dar, la fel de adevărat, mulți dintre scriitori au dobândit un comportament laș, știind foarte bine că lașitatea lor este complice cu acțiunile Clicii. Mulți dintre scriitori s-au obișnuit cu umilința, preferând să ciugulească firimiturile din palmele Clicii. Iar Clica îi conduce discreționar și parșiv, ca pe o turmă de oi proaste, nesupunându-se nici legilor, nici bunului simț.

Așa s-a putut întâmpla ca scriitorimea să semneze lista de revendicare a decretului dat de puterea bolșevică (267/1949 ) ca temei pentru funcționarea Uniunii Scriitorilor din România de azi. Dar Uniunea Scriitorilor din România nu poate funcționa și nu a funcționat legal din 1989 încoace, fiindcă nu este întemeiată legal și fiindcă produce ilegalități. Lista amicus curiae, semnată de scriitori, este o listă a rușinii. Este o listă care susține și aprobă crimele comunismului, deposedările de proprietăți, expropierile și deportările, colectivizarea, internările în lagărele de muncă forțată, detențiile în închisori și torturile din anii 1947-1965. Este o listă a rușinii și a micimii umane, a nemerniciei care îi solidarizează pe semnatari cu marii criminali condamnați de Istorie.

Îi atenționez pe cei mai tineri, să nu cadă pradă unei anumite admirații în fața teatralității pe care o joacă senectutea cu aere savante a celor care ieri erau mai marii beneficiari ai totalitarismului și care azi li se înfățișează ca maeștri respectabili, fiindcă nu sunt decât niște cutre comuniste, cu biografii de parveniți și de propagandiști ai regimului bolșevic, majoritatea lor neavând nici operă și nici o profundă spiritualitate, ci doar maculatură de grafomani și un profund legământ de solidaritate, pe care l-au făcut între ei, ipocriții, pentru eternizarea lor în funcțiile de decizie, sau pentru parazitism, pentru cenzura culturii și pentru înlocuirea ei cu surogate, pentru asfixierea autenticității, pentru retezarea elanului creator, pentru blocarea energiilor spirituale, în favoarea întăririi autoritarismului micimilor și nimicniciilor lor. Aceste fantome au trăit, întreaga viață, în felul acesta, ca întreținuți ai republicii comuniste și, după 1989, ca sinecuriști ai statului nereformat. Parazitismul lor gregar le-a stârnit și le-a întărit pasiunea pentru puterea totalitară și s-au deprins cu exercițiul ei într-atât de mult, încât, acum, când Istoria e pe cale să îi îngroape, apelează la peruci și la trucuri de scenă, terfelind, încă odată, cu teatrul lor ieftin, ideea de respect pentru Cultură. Dar ei nu reprezintă Cultura, ci Marea Farsă. Creații ale Partidului Comunist, unic și totalitar, au slujit doar Diavolului și, cu învățătura lui marxist-leninistă, și-au însușit darul cameleonului, aroganța. Dacă dinaintea Marii Treceri, le zvâcnesc sprâncenele și li se schimonosesc fețele de spaimă, e pentru că pierd ceea ce le era mai drag: puterea, căci vor muri, iar ei, până acum, niciodată, dar chiar niciodată, nu s-au gândit la asta.

II

Din activitățle comerciale desfășurate la Hotel UNIQUE, str. ,,Căderea Bastiliei”, Sector 1 București; ,,Cazino Vernescu”, str. ,,Calea Victoriei”, nr. 33; Hotel ,,Zaharia Stancu” din Constanța; plus deficitul de pierderi anuale in valoare de 574 408 lei - ne punem întrebarea, retoric, dacă cele 2700 de cotizații ale membrilor ar putea acoperi aceste prejudicii iminente și reale, avându-se în vedere că organul care reglementa funcționarea Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română, Marea Adunare Națională a Republicii Populare Române, a dispărut, iar lucrătorii ANAF (prin evidentă lipsă de profesionalism), au trecut în dreptul actului de autorizare a codului fiscal 2786991 al U.S.R. (str. ,,Calea Victoriei” 133, București, Sector 1) Decretul 27/1990, care, de fapt, obliga la constituire și înființare. Cine ar răspunde în cazul în care, azi sau mâine, ar lua foc Cazinoul din Casa Vernescu, așa cum s-a petrecut în cazurile de la de la ,,Colectiv” si ,,Bamboo”?

Pe de altă parte, scriitorii trebuie să știe, la fel opinia publică, faptul că proprietățile U.S.R. îi aduc venituri care nu sunt impozitate, fiindcă U.S.R. este declarată, în mod fals, societate non-profit.)

1. Hotel ,,Unique” din str. ,,Căderea Bastiliei” Constanța (cu teren) plătește U.S.R. o chirie lunară de 6000 euro, inclusiv TVA (5042 euro fără TVA).
2. Casa de Creaţie NEPTUN funcţionează complet pe autofinanțare, ceea ce înseamnă că din încasările obţinute se plătesc în totalitate salariile personalului angajat. De asemenea, se fac reparaţiile curente şi completări de inventar, iar Comitetul Director a fixat prin Regulament un criteriu de performanță de 100 000 lei/an, bani care să rămână la dispoziţia U.S.R.
3. Apartamentul (donat U.S.R. de Constantin Țoiu) din bd. Regina Elisabeta nr.15-19. Au fost terminate lucrările de renovare și se fac demersuri pentru închiriere.
4. Apartament (donat U.S.R. de Micaela Ghiţescu), din str. Cobălcescu nr.50. Pentru acest apartament, în baza contractului încheiat se plătește o rentă viageră de 300 euro/lună. Apartamentul este disponibil după încetarea din viaţă a scriitoarei.
5. Casa Franyo Zoltan din Timişoara este primită ca donaţie în anul 1980 și este în exploatarea Filialei Timişoara. Venitul din închiriere rămâne la dispoziţia Filialei.
6. Casa Vernescu, Calea Victoriei nr. 133, este dată în folosință Uniunii Scriitorilor din România prin Hotărâre de Guvern din anul 2000 pentru o perioadă de 49 ani. Este închiriată societăţii ADIR BRAND HOLDING S.R.L. pentru a fi Cazino. Chiria lunară percepută de către U.S.R. este de 22 000 euro.
Este ciudat cum a putut Statul Român să pună la dispoziția unei societăți fără acte legale de constituire, imobile pe care să le vâre în asocieri obscure.
7. Casa cu absidă „Laurenţiu Ulici”, Iaşi, este dată în folosinţă Uniunii Scriitorilor din România din anul 1995 pentru o perioadă de 25 ani. Este închiriată de către Filială, iar venitul din chirie rămâne la dispoziţia Filialei şi a revistei ,,Convorbiri literare”.
8. Cabana din comuna Bârnova, județul Iaşi, neamenajată (contract de comodat din 2010 pentru o perioadă de 25 de ani).
 9. Sediul Filialei Alba-Iulia, din str. Bucureşti nr. 2A, este dat în folosință Uniunii Scriitorilor din România din anul 2010, pentru o perioadă de 49 de ani.
 10. O suprafaţă de 84 mp compusă din mai multe camere, la etajul unui imobil din comuna Năeni, județul Buzău (transmisă în folosinţă pe o perioadă de 5 ani, din anul 2011 şi prelungită cu încă 5 ani), în scopul realizării Casei de Creaţie a U.S.R., Filiala Sud-Est).
11. Un imobil în comuna Bisoca, județul Buzău, dat în folosinţă gratuită în anul 2011 pe un termen de 10 ani Filialei Sud-Est.

Din modul de redactare a dispozițiilor decretului Lege nr. 27/1990 rezultă, fără echivoc, faptul că uniunile de creatori aveau obligația de a se organiza potrivit prevederilor legale în vigoare, ceea ce U.S.R. nu a făcut, consecința fiind aceea că în prezent nu are personalitate juridică - aspect statuat și prin Decizia nr 1118 a Curții Supreme de Justiție, pronunțată la data de 31 martie 2000, în Dosarul Civil nr 330/1999, decizie care privea o altă organizație obștească, Uniunea Artiștilor Plastici din România. Dar simetria aplicării este mai mult decât evidentă și pentru Uniunea Scriitorilor din România, cât și pentru UNITER - ambele organizații înțelegând că au dobândit personalitate juridică în baza  Decretului lege din 27/1990, preluat de ANAF fără verificare, ca pe un act legal de autorizare.
Numai că această modalitate de a dobândi personalitate juridică, în temeiul propriei declarații, nu a fost consacrată nici de Decretul Lege 27/1990 și nici de Decretul 31/1954. Dimpotrivă, Decretul Lege 27/1990 a precizat ca scriitorii, artiștii plastici și ziariștii se pot asocia în organizații profesionale cu personalitate juridică potrivit prevederilor legale în vigoare.

Față de cele zise, rezultă fără nici un echivoc că Uniunea Scriitorilor din România nu are personalitate juridică, deoarece nu a dobândit-o în baza prevederilor legale în vigoare la data înființării ei și anume în baza dispozițiilor Legii nr 21/1924, precizare juridică pe care o regăsim și în Decizia Civilă nr. 166/1999, pronunțată la data de 25. 08. 1999, în Dosarul Civil nr. 3254/1999 de către Curtea de Apel București și în Decizia nr. 1118/2000 a Curții Supreme de Justiție, pronunțată la data de 31 Martie 2000, în Dosarul Civil nr.3330/1999, decizie care face referire la Uniunea Artiștilor Plastici din România, și ea componentă a Alianței Naționale a Uniunilor de Creație (ANUC).

ANUC este noua umbrelă de ascundere a ilegalităților și a lipsei personalității juridice a Uniunii Scriitorilor din România - umbrelă prezentată chiar în preambulul articolului publicat în ,,Cotidianul”. Dar situația juridică a ANUC, raportat la actele dosarului 43/S/1995 a Tribunalului București, este următoarea: din cele 6 (șase) așa-zise asociații înregistrate în mod cu totul ilegal la Judecătoria Sectorului 1, denumite impropriu Uniuni și înscrise în Registrul Național al persoanelor juridice la litera A, și nu la litera D, așa cum era firesc și așa cum sunt înregistrate uniunile și grupările persoanelor juridice înființate în baza Legii 21/1924 (care nu puteau fi înființate și înregistrate decât de către Tribunalele Civile, nu de către Judecătoriile de Sector) - 4 (patru) dintre acestea nu au personalitate juridică, printre care și U.S.R. - iar una nefiind constituită ca persoană juridică de Drept privat: respectiv Uniunea Arhitecților din România, care a fost înființată printr-un act de drept emis de către Consiliul Provizoriu al Frontului Salvării Naționale, la data de 24 aprilie 1990, prin Decretul Lege 127/1990 privind ,,unele măsuri referitoare la activitatea Uniunii Arhitecților din România și a asociațiilor teritoriale ale Arhitecților” (Decret semnat de Ion Iliescu și aflat la Fila nr. 12 din Dosarul 43/S/1995).

Singura asociație cu denumirea improprie de uniune care deține o sentință civilă de înființare, dintre toate cele 6 (șase) care compun Alianța Națională a Uniunilor  de Creatori (ANUC) este asociația cu denumirea Uniunea Cineaștilor din România, reprezentată prin domnul Mihnea Gheorghiu, în baza Sentinței nr. 1266 de la Judecătoria Sectorului 1 București, sentință pronunțată în Ședință de Cameră de Consiliu la data de 18 04 1990, în Dosarul Civil nr. 1286 / PJ/ 1990 (sentință aflată la Fila nr. 15 a Dosarului 43 /S/1995 ANUC).

Pentru ANUC s-a cerut radierea și dizolvarea în Dosarul Civil nr. 13022/3/2017 a Secției a - III -a Civilă a Tribunalului București, aflat în perioada de regularizare (nu are termen) deoarece asociațiile care o compun nu au acte de constituire.

În lipsa unor Hotărâri Judecătorești de înființare și a unor sentințe civile de acordare a personalității juridice, 4 (patru) dintre așa zisele asociații, în fapt organizații obștești dizolvate de drept prin articolul 45 din Decretul 31/1954 (devenit caduc) și Decret Lege 27/1990, asociațiile respective au introdus în dosarul de constituire a ANUC urmatoarele acte:
a) la Fila nr. 14 se afla înscrisul denumit Decret nr 266/1950 (caduc) care privește Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Populară Română, în fapt, inexistent juridic și nepublicat in Buletinul Oficial al Republicii Populare Române;
b) la Fila nr. 20 se află Decretul 267/1949 privind Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română (decret devenit caduc).
c) la Fila nr. 19 se află Decretul 271/1950 privind Uniunea Compozitorilor din Republica Populară Română (Decret devenit caduc);
În fapt și în drept, aceste acte administrative individuale de putere publică și-au epuizat efectele la momentul adoptarii lor și, cu alte cuvinte, se poate concepe și este chiar necesar/impus de articolul 154, aliniat 1, din Constituția României, din 1991, să înceteze producerea, începând cu data aplicării Noii Constituții, de efecte juridice incompatibile cu noua Lege Fundamentală. Ca urmare, nu suntem în fața unor legi în vigoare, consecința fiind că Tribunalul Municipiului București a acordat personalitate juridică ANUC, deși este constituită din entități fără personalitate juridică.

Tot din actele dosarului reiese faptul că Uniunea Teatrală din România, aidoma U.S.R., în lipsa unei sentințe de acordare a personalității juridice, a introdus la Fila nr. 122  din Dosarul 43/S/1995 al Tribunalului București, cu scopul de inducere în eroare a Instanței de Judecată (lucru care a și reușit), Încheierea pronunțată în Camera de Consiliu la data de 15 12 1993 în Dosarul Civil nr. 1027/PJ/1990  - o cerere de modificări ale unor acte constitutive inexistente.

La fel, asemenea unui Grup infracțional organizat USR a reușit, și ea, să inducă Instanța Tribunalului București în eroare prin introducerea la Fila 21 a Dosarului 43/S/1995 a Încheierii din Ședința Camerei de Consiliu pronunțată la data de 19 septembrie 1994, în Dosarul Civil 158/PJ/1994 - o cerere de modificări a unor acte constitutive inexistente, luând ca model procedura ilegală a UNITER.

III

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA NU RECUNOAȘTE SCHIMBĂRILE DE LA 1989, NICI CONSTITUȚIA ACTUALĂ A ROMÂNIEI ȘI SE LEGITIMEAZĂ CU ÎNFIINȚAREA EI DE CĂTRE PARTIDUL COMUNIST, LA 1949. UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ESTE O ORGANIZAȚIE CARE PRIVILEGIAZĂ ȘI RĂSPLĂTEȘTE MEMBRI AI NOMENCLATURII PARTIDULUI COMUNIST, FOȘTI OFIȚERI AI SECURITĂȚII, INFORMATORI AI ACESTEIA ȘI CHIAR AGENȚI AI FOSTULUI KGB DIN DECEDATA UNIUNE SOVIETICĂ.

                     Auto-declarată organizație bolșevică, de inspirație leninistă, U.S.R. este, în fapt, condusă de către un grup infracțional organizat, cu rolul de a submina și de a periclita, economic și cultural, securitatea națională. 

OMULEȚII VERZI DE LA USR - STRUCTURA NEO-STALINISTĂ CARE A REINSTAURAT DIRIJISMUL BOLȘEVIC ÎN CULTURA ROMÂNĂ - SE ȚIN CU GHEARELE DE POZIȚIILE CUCERITE ÎN ANUL 1949.

0 572

Pe adresa grusr.ro am primit o “lămurire” cu privire la cine exercită în acest moment calitatea de reprezentant legal al Uniunii Scriitorilor din România (USR). Textul primit la pe adresa de email este semnat de Dan MIrcea Cipariu, Vicepreşedintele USR, şi este însoţit de o încheiere de şedinţă a Tribunalului Bucureşti. Astfel, în documentul citat se afirmă: ”Nu există până în acest moment o hotărâre definitivă în favoarea dlui Manolescu și a echipei sale de ilegaliști manipulatori, stridenți și în derivă logică! Din contră, o instanță superioară a hotărât, de foarte curând, definitiv, că alegerea dlui Manolescu s-a făcut printr-un proces-verbal al Consiliului USR și nu printr-o hotărâre a Adunării Generale a USR, așa cum prevede legea, OG 26/2000. Instanțele, în ultimele hotărâri, la Judecătoria sectorului 1, Tribunalul București și Curtea de Apel București, au recunoscut calitatea de reprezentanți legali ai USR a domnilor Cristian Teodorescu, Președinte, Cipariu Dan Mircea și Florin Iaru, Vicepreședinți. În dosarul 2611/299/2017, am solicitat înscrierea în Registrul Special al Adociațiilor și Fundațiilor, după ce Judecătoria sectorului 1 a respins ordonanța președințială ( dosar 936/299/2017) formulată de domnii Vosganian și Voncu, prin care au solicitat suspendarea hotărârilor Adunării Generale a USR din 7 ianuarie 2017, când a fost realeasă conducerea USR, sub președinția lui Cristian Teodorescu. În acest moment, nu există nici-o hotărăre judecătorească prin care să ne fie suspendată sau anulată calitatea de reprezentanți legali ai USR, cu toate eforturile disperate și excesele procesomane ale echipei domnului Nicolae Manolescu Apolzan!”.

Situl grusr.ro vă prezintă integral textul primit:

“O lămurire pentru colegii din USR și pentru jurnaliștii care mă întreabă dacă sunt Vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din România, conform (re)alegerii din 7 ianuarie 2017. Nu există până în acest moment o hotărâre definitivă în favoarea dlui Manolescu și a echipei sale de ilegaliști manipulatori, stridenți și în derivă logică! Din contră, o instanță superioară a hotărât, de foarte curând, definitiv, că alegerea dlui Manolescu s-a făcut printr-un proces-verbal al Consiliului USR și nu printr-o hotărâre a Adunării Generale a USR, așa cum prevede legea, OG 26/2000. Instanțele, în ultimele hotărâri, la Judecătoria sectorului 1, Tribunalul București și Curtea de Apel București, au recunoscut calitatea de reprezentanți legali ai USR a domnilor Cristian Teodorescu, Președinte, Cipariu Dan Mircea și Florin Iaru, Vicepreședinți. În dosarul 2611/299/2017, am solicitat înscrierea în Registrul Special al Adociațiilor și Fundațiilor, după ce Judecătoria sectorului 1 a respins ordonanța președințială ( dosar 936/299/2017) formulată de domnii Vosganian și Voncu, prin care au solicitat suspendarea hotărârilor Adunării Generale a USR din 7 ianuarie 2017, când a fost realeasă conducerea USR, sub președinția lui Cristian Teodorescu. În acest moment, nu există nici-o hotărăre judecătorească prin care să ne fie suspendată sau anulată calitatea de reprezentanți legali ai USR, cu toate eforturile disperate și excesele procesomane ale echipei domnului Nicolae Manolescu Apolzan! Adevărul ne va elibera! USR e gata de reformă!”

decizie

0 651

Marţi, 20 decembrie 2016, a avut loc ultima întâlnire din acest an a Consiliului Director al Uniunii Scriitorilor din România. Cu acest prilej, Preşedintele USR, Cristian Teodorescu, şi Vicepreşedinţii Dan Mircea Cipariu şi Florin Iaru au trimis pe adresa grusr.ro@gmail.com un comunicat de presă despre Adunarea Generală Ordinară a USR programată între 6-7 ianuarie 2017. “Adunarea Generală este organul suprem de conducere al USR și are drept principal scop respectarea legalităţii şi apărarea intereselor legitime ale membrilor săi, exercitând controlul – prin votul majorității – asupra întregii activități desfășurate de către Consiliul Director și celelalte organe ale Uniunii. Fiecare membru are drept la un vot, dreptul de a consulta documentația aflată la dosarul Adunării, de a pune întrebări, de a solicita clarificări sau de a face propuneri, toate aceste drepturi fiind garantate și respectate prin lege. Toți membrii USR sunt invitați să participe activ la Adunarea Generală Ordinară care reprezintă tocmai modul în care USR respectă legalitatea şi intereselor legitime ale scriitorilor. Consiliul Director al USR profită de acest prilej ca să ureze sărbători fericite tuturor scriitorilor, indiferent dacă și-au reconfirmat calitatea de membri, cu speranța că ne vom revedea sănătoși la Adunarea Generală.”, se arată în comunicatul USR. Grusr.ro prezintă textul primit pe adresa de email.

Marţi, 20 decembrie 2016, a avut loc ultima întâlnire din acest an a Consiliului Director al Uniunii Scriitorilor din România. Au fost stabilite detalii organizatorice privitoare la convocarea legitimă şi legală a Adunării Generale Ordinare a membrilor USR, în data de 06.01.2017, ora 11:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 88, Sector 1, Bucureşti.

În conformitate cu prevederile OUG 26/2000 şi ale Statutului legal al USR, în cazul în care, la prima convocare, nu se întruneşte cvorumul necesar, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 07.01.2017, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi, în Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu, nr. 62, Sector 2, hotărârile urmând a fi adoptate cu majoritate simplă din numărul celor prezenți.

Membrii USR care nu pot participa la Adunarea Generală din 6-7 ianuarie 2016 au posibilitatea de a mandata un alt membru participant la Adunare, în vederea reprezentării, pe baza unei împuterniciri scrise.

Consiliul Director al USR menționează că directorul economic în funcție a refuzat prin omisiune – împotriva prevederilor legale în vigoare – să ofere Comisiei de Cenzori informaţiile financiare şi economice necesare pentru a fi prezentate Adunării Generale Ordinare. În aceste condiții, ne vedem nevoiți să întreprindem toate demersurile legale pentru asigurarea controlului financiar al USR, a transparenţei şi accesului democratic al membrilor USR la informaţiile şi resursele economico-fianciare ale organizației, precum și pentru tragerea la răspundere a celor vinovați de această situație.

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al USR și are drept principal scop respectarea legalităţii şi apărarea intereselor legitime ale membrilor săi, exercitând controlul – prin votul majorității – asupra întregii activități desfășurate de către Consiliul Director și celelalte organe ale Uniunii.

Fiecare membru are drept la un vot, dreptul de a consulta documentația aflată la dosarul Adunării, de a pune întrebări, de a solicita clarificări sau de a face propuneri, toate aceste drepturi fiind garantate și respectate prin lege.

Toți membrii USR sunt invitați să participe activ la Adunarea Generală Ordinară care reprezintă tocmai modul în care USR respectă legalitatea şi intereselor legitime ale scriitorilor.

Consiliul Director al USR profită de acest prilej ca să ureze sărbători fericite tuturor scriitorilor, indiferent dacă și-au reconfirmat calitatea de membri, cu speranța că ne vom revedea sănătoși la Adunarea Generală.

Cristian Teodorescu, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din România

Florin Iaru, Vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din România

Dan Mircea Cipariu, Vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din România

*****

În atenția membrilor UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

CONVOCATOR

Preşedintele şi Consiliul Director al Uniunii Scriitorilor din România (USR), asociație de drept privat (cu sediul în București, Calea Victoriei nr.133, Sector 1, Cod poștal 010071, CIF 2786991, cont IBAN RO65RNCB0082000508720001 deschis la BCR Sucursala Unirea), prin prezenta, convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației, care va avea loc în data de 06.01.2017, ora  11:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din Bucureşti, Calea Victoriei, nr.88, Sector 1, Bucureşti.

Conform prevederilor OUG 26/2000 şi prevederilor Statutului USR legal adoptat şi înregistratîn cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesarAdunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 07.01.2017, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi, în  în Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu, nr. 62, Sector 2.

Adunarea Generală Ordinară a UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA are drept scop respectarea legalităţii şi a prevederilor OUG 26/2000.

Ordinea de zi şi procedura Adunării Generale Ordinare:

-        Deschiderea lucrărilor Adunării Generale Ordinare de către preşedintele USR;

-        Constatarea situaţiei cvorumului de membri USR necesar întrunirii şi desfăşurării lucrărilor Adunării Generale Ordinare;

-        Validarea componenţei şi a funcţionării Secretariatului  Adunării Generale Ordinare; Alegerea unui preşedinte de şedinţă a Adunării Generale Ordinare prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi;

-        Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare USR şi validarea Secretariatului în vederea redactării  Procesului-Verbal al Adunării Generale Ordinare;

-        Desemnarea prin vot a membrilor Comisiei de Centralizare şi Numărare a Voturilor pentru adoptarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare;

-        Raportul de activitate a Preşedintelui USR și a Consiliului USR şi validarea lui prin vot;

-        Raportul Comisiei de Cenzori şi validarea lui prin vot;

-        Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Ordinare privind modificarea listei de asociaţi/fondatori a asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA;

-        Stabilirea şi  adoptarea unui plan de măsuri organizatorice şi financiare pentru evitarea colapsului financiar  şi pentru asigurarea accesului transparent şi democratic al membrilor USR la resursele financiare ale asociaţiei;

-        Diverse;

-        Închiderea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA.

*****

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul, …………………………………………………………………………, în calitate de membru al USR (Uniunea Scriitorilor din România, CUI 2786991), în conformitate cu prevederile Statutului și legislației în vigoare, împuternicesc pe doamna/domnul ………………………………………………………………………. să mă reprezinte și să voteze în numele meu în cadrul Adunării Generale Ordinare a membrilor Uniunii Scriitorilor din România, convocată pentru data de 06.01.2017.

Prezenta Împuternicire este acordată și în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 07.01.2017.

Precizez că am luat la cunoștință de ordinea de zi, așa cum este prezentată în Convocator, și sunt de acord cu aceasta.

Menționez că mandatara mea / mandatarul meu are libertate deplină de a formula comentarii și obiecții la fiecare punct al ordinii de zi, dacă va considera necesar, precum și de a le susține în numele meu în fața Adunării Generale Ordinară.

Anexez o copie a Cărții de Identitate în vederea înregistrării în lista de prezență a membrilor mandanți.

Nume și Prenume                                                                                                      Data

……………………………                                                                                       ………………………..

Semnătura

……………………………

0 503

Preşedintele şi Consiliul Director al Uniunii Scriitorilor din România (USR), asociație de drept privat (cu sediul în București, Calea Victoriei nr.133, Sector 1, Cod poștal 010071, CIF 2786991, cont IBAN RO65RNCB0082000508720001 deschis la BCR Sucursala Unirea), au trimis sitului web grusr.org anunţul prin care convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației, care va avea loc în data de 06.01.2017, ora  11:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din Bucureşti, Calea Victoriei, nr.88, Sector 1, Bucureşti. Conform prevederilor OUG 26/2000 şi prevederilor Statutului USR legal adoptat şi înregistrat, în cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 07.01.2017, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi, în  în Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu, nr. 62, Sector 2. “Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, prin Hotărârea Civilă nr.20929/20016 din data de 24 noiembrie 2016, a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a reclamantului Dan Mircea Cipariu în raport de Uniunea Scriitorilor din România. Pârâţii Varujan Vosganian şi Răzvan Voncu, precum şi intervenienta Uniunea Scriitorilor, au arătat instanţei de judecată că Dan Mircea Cipariu nu a făcut dovada calităţii de vicepreşedinte al USR. Instanţa a respins ca neîntemeiată cererea formulată de pârâţi şi intervenientă. Sunt convins, astfel, că tot mai mulţi colegi din USR vor da curs respectării legalităţii şi a prevederilor OG26/2000, prin care asociaţiile şi fundaţiile sunt obligate să facă adunări generale anuale. Voi solicita direcţiei de specialitate a USR toate informaţiile financiare şi economice necesare pentru a le prezenta Adunării Generale Ordinare, conform prevederilor legale în vigoare.”, a declarat Dan Mircea Cipariu, Vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din România. Grusr.org vă prezintă anunţul primit de la Uniunea Scriitorilor din România.

În atenția membrilor UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

CONVOCATOR

Preşedintele şi Consiliul Director al Uniunii Scriitorilor din România (USR), asociație de drept privat (cu sediul în București, Calea Victoriei nr.133, Sector 1, Cod poștal 010071, CIF 2786991, cont IBAN RO65RNCB0082000508720001 deschis la BCR Sucursala Unirea), prin prezenta, convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației, care va avea loc în data de 06.01.2017, ora  11:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din Bucureşti, Calea Victoriei, nr.88, Sector 1, Bucureşti.

Conform prevederilor OUG 26/2000 şi prevederilor Statutului USR legal adoptat şi înregistratîn cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesarAdunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 07.01.2017, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi, în  în Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti, B-dul Pache Protopopescu, nr. 62, Sector 2.

Adunarea Generală Ordinară a UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA are drept scop respectarea legalităţii şi a prevederilor OUG 26/2000.

Ordinea de zi şi procedura Adunării Generale Ordinare:

 • Deschiderea lucrărilor Adunării Generale Ordinare de către preşedintele USR;
 • Constatarea situaţiei cvorumului de membri USR necesar întrunirii şi desfăşurării lucrărilor Adunării Generale Ordinare;
 • Validarea componenţei şi a funcţionării Secretariatului  Adunării Generale Ordinare; Alegerea unui preşedinte de şedinţă a Adunării Generale Ordinare prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi;
 • Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare USR şi validarea Secretariatului în vederea redactării  Procesului-Verbal al Adunării Generale Ordinare;
 • Desemnarea prin vot a membrilor Comisiei de Centralizare şi Numărare a Voturilor pentru adoptarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare;
 • Raportul de activitate a Preşedintelui USR și a Consiliului USR şi validarea lui prin vot;
 • Raportul Comisiei de Cenzori şi validarea lui prin vot;
 • Adoptarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Ordinare privind modificarea listei de asociaţi/fondatori a asociaţiei UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA;
 • Stabilirea şi  adoptarea unui plan de măsuri organizatorice şi financiare pentru evitarea colapsului financiar  şi pentru asigurarea accesului transparent şi democratic al membrilor USR la resursele financiare ale asociaţiei;
 • Diverse;
 • Închiderea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA.

0 1493

SCRISOAREA CELOR 15

Despre încălcări ale drepturilor omului la Uniunea Scriitorilor din România

Uniunea Scriitorilor din România este o organizație totalitară și nedemocratică. În mandatele actualului președinte, au fost excluși de 10 ori mai mulți scriitori decît au fost excluși pe întreaga durată a regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu. Un grup de 31 de scriitori obedienți au modificat Statutul Uniunii Scriitorilor din România, care limita la maxim 2 mandate exercitarea funcțiilor de conducere, pentru a permite actualului președinte și echipei acestuia să exercite puterea pe viață. Toți cei care s-au opus au fost excluși, fără a fi audiați sau a avea posiblitatea să-și expună punctele de vedere, refuzîndu-li-se, astfel, dreptul fundamental al omului la apărare. În disperare de cauză, un grup de scriitori dizidenți au făcut apel la diferite proceduri legale, în acest moment existînd, pe rolul instanțelor de judecată din România, un număr important de procese menite să restabilească legalitatea în interiorul organizației. Fără să aștepte sentințele definitive ale Justiției, judecînd în locul acesteia și dovedind dispreț față de aceasta, conducerea Uniunii Scriitorilor din România i-a exclus pe cei care au făcut apel la procedurile legale, refuzîndu-le, astfel, dreptul fundamental la liber acces la Justiție. Într-un gest de solidaritate fără precedent nici măcar sub regimul comunist din România, zeci de scriitori au cerut public, prin memorii și scrisori deschise, să fie excluși și ei din Uniunea Scriitorilor din România.

 

Guvernul României nu și-a exercitat niciodată și în niciun fel în ultimii 25 de ani atribuțiile de control prevăzute de Lege față de Uniunea Scriitorilor din România deși această organizație primește finanțări de la bugetul de stat.

 

Guvernul României susține încălcarea flagrantă a drepturilor omului și principiilor democratice finanțînd, din bani publici, în afara oricărui control și a oricăror criterii de transparență în cheltuielile publice, publicații care nu sînt altceva decît instrumente de propagandă ale conducerii totalitare a Uniunii Scriitorilor din România. În aceste publicații, nu se expun decît punctele de vedere ale conducerii, scriitorii dizidenți fiind cenzurați, interziși și supuși unei campanii agresive de discreditare și unei execuții publice din partea mercenarilor conducerii, plătiți din bani publici. În acest fel, se încalcă scriitorilor dizidenți, cu complicitatea Guvernului României, dreptul fundamental la libera exprimare a opiniilor și dreptul la replică.

 

Sub actuala conducere, Uniunea Scriitorilor din România a abdicat de la orice formă de respect față de valoare. Întreținînd o confuzie valorică mizerabilă și promovînd, inclusiv în plan internațional, scriitori mediocri, ca răsplată pentru obediența acestora față de conducere, organizația a discreditat literatura română.

 

Dumneavoastră trebuie să știți că ceea ce propune, în țară și străinătate, Uniunea Scriitorilor din România, înseamnă minciună, manipulare și interese ascunse. Adevăratele valori literare ale României sînt excluse, cenzurate, persecutate și interzise. S-a ajuns pînă acolo încît cei mai importanți tineri scriitori din România refuză public să facă parte din Uniunea Scriitorilor din România, considerînd degradantă asocierea lor cu această organizație. Aceste lucruri trebuie făcute cunoscute pentru că, acceptîndu-le, devenim complici la ele.

 

Eugen POHONȚU                        Dan Mircea CIPARIU                    Sorin DESPOT

Dan IANCU                                      George MIHALCEA                       Adrian PÂRVU

Valeriu Mircea POPA                   Marius Daniel POPESCU              Grigore ȘOITU

Octavian SOVIANY                        Adrian SUCIU                              Horia MUNTENUȘ

Paul VINICIUS                                 Tudor VOICU                             Daniel VORONA

 

THE LETTER OF THE 15

About human rights violations in the Writers Union of Romania

The Writers Union of Romania is a dictatorial and undemocratic organization. During the mandates of the current president, there were excluded ten times more writers than during the whole communist regime of Nicolae Ceausescu. A group of 31 obedient writers modified the Statute of the Union, which previously limited the number of mandates for administrative functions to 2, to allow the current president and his team to keep the power and lead the organization for life. All those that opposed the modifications were excluded, without hearings and without the possibility to express their views, being thus refused the fundamental right to self-defense. In despair, a group of dissident writers made appeal to several legal procedures, and as a consequence at this stage there are a significant number of legal cases opened in the courts of Romania, aiming at re-stabilizing the lawfulness of the organization. Without waiting for the final ruling of the Courts of Justice, judging instead of them and in despise of them, the administration of the Writers Union of Romania excluded those that appealed the courts, who were thus refused the fundamental right to justice. In a solidarity movement without precedent even under the communist regime, tens of writers have publicly requested, through memorandums and open letters, to be excluded from the Writers Union of Romania.

 

The Government of Romania did not exercise during the last 25 years its legally established obligations to inspect and control the Writers Union of Romania, although the organization receives financing from the state budget. The Government of Romania is sustaining the flagrant violation of the human rights and democratic principles, by financing with public funds, without any control and any transparency of the spent, publications which are instruments of propaganda of the totalitarian administration of the Union. In these publications, only the points of view accepted by the current administration are exposed, the dissident writers being censured, interdicted and exposed to aggressive campaigns of disgrace and to public execution, by administrations mercenaries paid with public funds. In this way, the dissident writers are being denied, with the complicity of the Government of Romania, the fundamental right to freedom of opinion and expression.

 

Under the current administration, the Writers Union of Romania has resigned from any form of respect for values. Maintaining a miserable confusion of values and promoting mediocre writers, both internally and internationally, as repay for their obedience, the organization has disgraced the Romanian literature.

 

You must know that any proposals made by the Writers Union of Romania, both internally and internationally, mean lies, manipulations and hidden interests. The real values of the Romanian literature are excluded, censured, prosecuted and interdicted. It is gone so far that the young writers of Romania refuse to join the Union, considering the membership as a shame. These things have to be revealed, otherwise we become their accomplices.

 

Eugen POHONȚU                         Dan Mircea CIPARIU                    Sorin DESPOT

Dan IANCU                                      George MIHALCEA                       Adrian PÂRVU

Valeriu Mircea POPA                   Marius Daniel POPESCU              Grigore ȘOITU

Octavian SOVIANY                        Adrian SUCIU                            Horia MUNTENUȘ   

Paul VINICIUS                                 Tudor VOICU                          Daniel VORONA

 

LA LETTRE DES 15

Sur des violations des droits de l’homme par l’Union des Ecrivains Roumains

L’Union des Ecrivains Roumains est devenue une organisation totalitaire et non-démocratique. Sous les mandats successifs du président actuel, elle a procédé à dix fois plus d’exclusions d’écrivains membres que pendant toute la durée du régime communiste de Nicolae Ceaușescu. Les statuts de l’Union, qui imposaient un maximum de deux mandats pour l’exercice de la fonction de président par une même personne, ont été modifiés par un groupe de 31 membres aux ordres de la direction, de façon à permettre au président actuel et à son équipe de rester indéfiniment au pouvoir. Tous ceux qui s’y sont opposés ont été exclus, sans bénéficier d’audiences, sans qu’on leur donne la possibilité d’exposer leur point de vue, en les privant ainsi du droit fondamental à la défense. En désespoir de cause, un groupe d’écrivains dissidents a déclenché diverses procédures judiciaires, de telle sorte qu’il existe actuellement, au rôle de divers tribunaux roumains, de nombreux procès en cours, dont l’enjeu est de rétablir le règne du droit au sein de cette organisation. Sans attendre le prononcé des sentences définitives, jugeant en lieu et place des tribunaux, et montrant ainsi son mépris pour ces derniers, la direction de l’Union des Ecrivains Roumains a exclu les plaignants, leur refusant ainsi l’exercice de leur droit fondamental d’appel en justice. Dans un mouvement de solidarité sans précédent, ni avant, ni après la chute du régime communiste, des dizaines d’écrivains ont alors publiquement demandé, par mémoire ou lettre ouverte, à être eux aussi exclus.

 

Au cours des 25 ans qui nous séparent de la chute de Nicolae Ceaușescu, le gouvernement roumain n’a jamais exercé, de quelque façon que ce soit, les prérogatives de contrôle que la loi lui attribue sur l’Union des Ecrivains Roumains, en dépit du fait que cette organisation bénéficie de financements publics.

Le gouvernement roumain soutient cette violation flagrante des droits de l’homme et des principes démocratiques en finançant sur fonds publics, sans aucune forme de contrôle et en l’absence du moindre critère de transparence dans l’usage des deniers publics, des publications qui ne sont plus que des instruments de propagande dans les mains de la direction totalitaire de l’Union des Ecrivains Roumains. Ces publications reflètent uniquement le point de vue de la direction, les écrivains dissidents étant censurés, interdits et soumis à de violentes campagnes destinées à les discréditer, à de véritables exécutions publiques dont se chargent les mercenaires de ladite direction, qui se sert de deniers publics pour les payer. C’est donc avec la complicité du gouvernement roumain qu’est violé le droit fondamental des écrivains dissidents à la liberté d’expression et que tout droit de réponse leur est refusé.

 

Sous sa direction actuelle, l’Union des Ecrivains Roumains a renoncé à toute forme de respect pour la valeur littéraire. Entretenant une déplorable confusion des valeurs, elle promeut sciemment, y compris à l’échelle internationale, des écrivains médiocres qu’elle rétribue ainsi pour leur obéissance, et discrédite au passage la littérature roumaine.

 

Vous devez savoir que ce que représente, aussi bien en Roumanie qu’à l’étranger, l’Union des Ecrivains Roumains, est un programme fait de mensonge, de manipulation et d’intérêts occultes. Les vraies valeurs de la littérature roumaine contemporaine sont exclues, censurées, persécutées et mises à l’index. La situation en est arrivée au point où les plus en vue des jeunes écrivains roumains refusent publiquement de faire partie de l’Union des Ecrivains Roumains, craignant de compromettre leur nom en l’associant avec celui de cette organisation. Il est de notre devoir de faire connaître cette situation, afin de ne pas sombrer dans la résignation et la complicité.

 

Eugen POHONȚU                         Dan Mircea CIPARIU                    Sorin DESPOT

Dan IANCU                                      George MIHALCEA                       Adrian PÂRVU

Valeriu Mircea POPA                   Marius Daniel POPESCU              Grigore ȘOITU

Octavian SOVIANY                        Adrian SUCIU                            Horia MUNTENUȘ

Paul VINICIUS                                 Tudor VOICU                        Daniel VORONA

 

LA LETTERA DEI 15

Su violazioni dei diritti umani presso l’Unione degli Scrittori della Romania

L’Unione degli Scrittori della Romania è un’organizzazione totalitaria e democratica. Sotto i mandati dell’attuale presidente, sono stati esclusi 10 volte più scrittori di quanti sono stati esclusi per tutta la durata del regime comunista di Nicolae Ceausescu. Un gruppo di 31 scrittori obbedienti hanno modificato il statuto dell’Unione degli Scrittori della Romania, che limitava l’esercizio di funzioni di gestione a massimo due mandati, per permettere all’attuale presidente e alla sua squadra di esercitare il potere a vita. Tutti quelli che si sono opposti sono stati esclusi, senza essere sentiti o avere la possibilità di esprimere i propri punti di vista e quindi negando loro il diritto umano fondamentale alla difesa. In disperazione, un gruppo di scrittori dissidenti hanno fatto appello a vari procedimenti legali, in questo momento essendo sul ruolo dei tribunali di Romania una serie importante di processi volti a ristabilire la legalità all’interno dell’organizzazione. Senza attendere i giudizi definitivi della magistratura, giudicando al suo posto e mostrando disprezzo per essa, la direzione dell’USR ha escluso tutti quelli che hanno fatto appello ai procedimenti legali, quindi negando loro il diritto fondamentale al libero accesso alla giustizia. In un gesto di solidarietà senza precedenti anche sotto il regime comunista in Romania, decine di scrittori hanno richiesto pubblicamente, attraverso dichiarazioni e lettere aperte, di essere esclusi anche loro dell’Unione.

 

Il Governo della Romania non ha mai esercitato in alcun modo negli ultimi 25 anni gli obblighi di vigilanza previsti dalla legge verso l’Unione degli Scrittori della Romania, anche se l’organizzazione riceve finanziamenti dal bilancio dello Stato.

 

Il governo rumeno sostiene la violazione flagrante dei diritti umani e dei principi democratici, finanziando con fondi pubblici, fuori controllo e fuori qualsiasi criterio di trasparenza della spesa pubblica, pubblicazioni letterarie che non sono altro che strumenti di propaganda della direzione totalitaria dell’USR. In queste pubblicazioni non si espone altro che i punti di vista della direzione, gli scrittori dissidenti essendo censurati, vietati e soggetti a una campagna aggressiva di screditare e a esecuzioni pubbliche dei mercenari della direzione, pagati con denaro pubblico. In questo modo, con la complicità del Governo della Romania, agli scrittori dissidenti sono rifiutati i diritti fondamentali alla libera espressione di opinioni e di replica.

 

Sotto l’attuale direzione, l’Unione degli Scrittori della Romania ha abdicato da qualsiasi forma di rispetto per il valore. L’organizzazione ha screditato la letteratura romena mantenendo una confusione di valori miserabile e promuovendo scrittori mediocri, anche a livello internazionale, come premio per la loro obbedienza alla squadra totalitaria.

 

Si deve sapere che quello che si propone, in Romania e all’estero, da parte dell’Unione degli Scrittori della Romania, significa falsità, manipolazione e interessi nascosti. I veri valori letterari rumeni sono esclusi, censurati, perseguitati e interditti. Si è raggiunto il punto in cui i più importanti giovani scrittori in Romania rifiutano di far parte dell’Unione, considerando degradante la loro associazione con questa organizzazione. Queste cose devono essere portate a conoscenza, poi che accettandole, diventiamo complici a loro.

 

Eugen POHONȚU                         Dan Mircea CIPARIU                    Sorin DESPOT

Dan IANCU                                      George MIHALCEA                       Adrian PÂRVU

Valeriu Mircea POPA                   Marius Daniel POPESCU              Grigore ȘOITU

Octavian SOVIANY                        Adrian SUCIU                             Horia MUNTENUȘ

 Paul VINICIUS                               Tudor VOICU                            Daniel VORONA

 

LA CARTA DE LOS 15

Acerca de violaciones de derechos humanos en la Unión de los Escritores de Rumanía

 

La Unión de los Escritores de Rumanía es una organización antidemocrática y totalitaria. En el curso de los mandatos de su actual presidente se han excluido diez veces más escritores que durante el régimen comunista de Nicolae Ceaușescu. Un grupo conformado por 31 escritores obedientes ha modificado los Estatutos de la Unión de los Escritores de Rumanía, que limitaba el número de mandatos de los cargos directivos a dos, para permitir que el actual presidente y su equipo directivo desempeñen sus cargos de por vida. Todos los que han manifestado su oposición a esta medida se vieron expulsados, sin ser oídos y sin tener la posibilidad de expresar sus puntos de vista, negando de esta forma un derecho humano fundamental – el derecho a la defensa. En su desesperación, un grupo de escritores disidentes actuó ante la justicia; en este momento existen varias acciones presentadas ante los tribunales rumanos, cuyo propósito es restablecer el funcionamiento legal de la organización. Sin esperar las sentencias definitivas de los tribunales, juzgando en su lugar y mostrando menosprecio acerca de los mismos, la dirección de la Unión de Escritores de Rumanía expulsó a los que habían recurrido a las acciones en justicia, negándoles el derecho fundamental al libre acceso a la justicia. En un gesto de solidaridad sin precedentes, incluso bajo el régimen comunista en Rumanía, docenas de escritores solicitaron públicamente, a través de declaraciones y de cartas abiertas, su exclusión de la Unión de los Escritores de Rumanía.

 

El Gobierno rumano nunca ha ejercitado, durante los últimos 25 años, sus facultades de supervisión previstas por la ley en cuanto a la Unión de los Escritores de Rumanía, a pesar de que esta organización recibe fondos del presupuesto de Estado.

El Gobierno rumano apoya de esta forma la violación flagrante de los derechos humanos y de los principios democráticos, financiando, con fondos públicos, sin ejercer controles y sin tener en cuenta ningún criterio de transparencia relacionado con los gastos públicos, publicaciones que no son más que herramientas de propaganda de la dirección totalitaria de la Unión de los Escritores de Rumanía. En estas publicaciones, que sólo contienen los puntos de vista de los gerentes actuales de la Unión, los escritores disidentes son censurados, prohibidos y sujetos a una agresiva campaña difamatoria, a una verdadera ejecución pública por los mercenarios de la dirección, pagados con fondos públicos. De esta manera, con la complicidad del Gobierno rumano, se está violando el derecho fundamental a la libre expresión de opiniones y el derecho a réplica de los escritores disidentes.

 

Bajo la dirección actual, la Unión de los Escritores de Rumanía ha renunciado a cualquier forma de respeto por los valores verdaderos. Esta organización desprestigia la literatura rumana por las acciones de su dirección, que mantiene una miserable confusión valórica y promueve escritores mediocres, incluso al nivel internacional, como recompensa por su obediencia.

 

Nos dirigimos a Uds. para hacerles saber que lo que la Unión de los Escritores de Rumanía propone, tanto en Rumanía como en el extranjero, no significa más que mentiras, manipulación e intereses ocultos. Los verdaderos valores de la literatura rumana se ven excluidos, censurados, perseguidos y prohibidos. La situación es tal que los escritores jóvenes más importantes de Rumanía se niegan, públicamente, a formar parte de la Unión de los Escritores de Rumanía, considerando que una asociación con esta organización es degradante. Estas cosas deben darse a conocer porque, si las aceptamos, nos convertimos en cómplices.

 

Eugen POHONȚU                         Dan Mircea CIPARIU                    Sorin DESPOT

Dan IANCU                                      George MIHALCEA                       Adrian PÂRVU

Valeriu Mircea POPA                   Marius Daniel POPESCU              Grigore ȘOITU

Octavian SOVIANY                        Adrian SUCIU                              Horia MUNTENUȘ   

Paul VINICIUS                                 Tudor VOICU                             Daniel VORONA

 

0 685

În dosarul nr. 14141/299/2016, aflat pe rolul Judecătoriei sectorului 1, instanța doar a suspendat temporar efectele hotărârilor date de noile organe alese la Adunarea Generală Extraordinară din 19 martie 2016, a.c., având în vedere dosarele aflate pe rol. Dispoziția instanței din 5.04.2016 urmărește soluționarea cu prioritate a dosarelor existente pe rol ce ar putea fi întârziate de intervenția fostei conduceri în frunte cu dl Nicolae Manolescu, având în vedere faptul că hotărârile în discuție sunt o consecință și răspuns la practicile nelegale întreprinse de fosta conducere din anturajul dlui Manolescu.

Noile organe de conducere USR nu pot fi supuse nici unei restricții de suspendare decât prin votul unei adunări generale similare celei din19.03.2016. Orice alte motivații aduse de fosta conducere nu au suport juridic și legal.

Cristian Teodorescu, președinte

Florin Iaru, vicepreședinte

Dan Mircea Cipariu, vicepreședinte

06.04.2016

0 1804
Marţi, 24 martie 2015, Grupul pentru Reforma Uniunii Scriitorilor din România a înregistrat, la Secretariatul Uniunii Scriitorilor din România, propunerile de modificare a Statutului...
s2Member®